Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/nikon-d850-nhap-khau-b16861.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.