Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/nikon-d850-24-120mm-f4-nano-nhap-khau-b26399.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.