Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/lens-mf-meike-35mm-f17-for-fujifilm-b16958.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/ong-kinh-mf/meike-35mm-f17-for-fujifilm. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.