Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/fujifilm-xf-27mm-f28-nhap-khau-b26661.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.