Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/discover-hd-mc-25mm-f18-for-sony-b16943.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.